Alles is gezondheid deel 2 42
Thema's & werkwijze
Alles is gezondheid deel 2 47

Thema's

Thema 1 - Duurzaamheid

De Sustainable Development Goals (SDG's) geven richting aan de invulling van het thema duurzaamheid. Leervragen waar we op in gaan zijn bijvoorbeeld: 'Hoe komen we tot een verminderde footprint'? 'Hoe zorgen we voor een verantwoorde consumptie en productie met efficiënt gebruik van grondstoffen'? 'Hoe organiseren we betaalbare en duurzame energie'? 

We kijken met een kritische houding naar wat in een breder perspectief duurzaam is, en waarom duurzame initiatieven wel of niet van de grond komen. 

Alles is gezondheid deel 2 9 (1)

THEMA 2 - Groene beweegrijke buurt 

Wat is er nodig voor een groene en beweeglijke en inclusieve buurt? Vanuit het perspectief van een jong gezin is dat weer anders dan vanuit een werkgever, een student of een zelfstandig ondernemer. 

Bij de realisatie zijn veel verschillende partijen betrokken; van lokale initiatieven tot gemeente en provincie, van sportvereniging tot natuurbeheer, van projectontwikkelaar tot financier, van zorgverlener tot wethouder. 

Waar zitten obstakels en wat kunnen we leren van opkomende experimenten?  

Het thema staat bij velen hoog op de agenda. Hoe overbrug je de verschillen tussen alle belanghebbenden? Hoe kom je tot een duurzame samenwerking met gemeenschappelijke doelen en hoe ga je om met verschil in planningshorizonnen? 

Alles is Gezondheid Deel 1 108 (1)

THEMA 3 - Natuur & Zorg

Natuur en zorg vinden elkaar niet vanzelf, er zijn kleine groepen voorlopers bezig met mooie initiatieven. Hoe krijg je ruimte voor opschaling? Hoe beïnvloed je heersende gedachten van medicalisering en creëer je ruimte voor andere perspectieven? Je leert niet alleen het jargon van transformeren maar past het toe zodat het praktisch wordt en je stappen kunt zetten met het verbinden van natuur en zorg.  

Hoe financieren we dat eigenlijk, zorg en natuur? Hoe krijgen we resultaten van natuur op gezondheid samen inzichtelijk? Hoe krijg ik mijn initiatief onder de aandacht bij zorgpartijen of financiers?  

Hoe krijg ik natuur onder de aandacht bij mijn zorgcollega’s? Met verschillende belanghebbenden onderzoek je hoe je noodzakelijke samenwerkingen om dit soort doelen te bereiken organiseert.  

Alles is Gezondheid Deel 1 95

Werkwijze

Als deelnemer werk je op je eigen tempo aan de persoonlijke leer/ontwikkelvraag. Hierbij is er ruimte en aandacht voor je eigen situatie en de context waarin je werkt. Met het toepassen van creatieve werkvormen word je extra uitgedaagd om je te ontwikkelen op jouw krachten en verbeterpunten. Door met kleine werkgroepen te werken met concrete casuïstiek uit het eigen werkveld word je als deelnemer verder uitgedaagd.

Hulpvragen kunnen zijn: Hoe ga ik om met weerstand? Hoe kan ik in een onmachtige positie toch invloed hebben? Ik probeer anderen te overtuigen om ze mee te krijgen maar dat lukt niet, wat kan ik nog meer doen? Hoe zet ik conflict in? Op welke manier kan ik meer verbindend zijn? Hoe ga ik om met onzekerheid? 

Als deelnemer kies je het thema passend bij je eigen vraagstuk/wicked problem. Bij ieder thema biedt de organisatie experts. Het thema is onderscheidend doordat je als deelnemer in hetzelfde domein beweegt en met elkaar toewerkt naar een netwerk. De andere domeinen zijn even belangrijk en de verbinding met het eigen expertise domein wordt steeds gemaakt. In de verwerking van de lesstof worden deelnemers uit het eigen domein verbonden. Zo vindt je zelf op het eigen onderwerp verdieping op de lesstof. Dit doen we zo veel mogelijk in een actieve werkwijze, en waar mogelijk buiten en in beweging.

Aanmelden voor nieuwsbrief